Obchodné podmienky

Obchodné podmienky: Posielanie cez DHL Express

Naše štandardné obchodne podmienky na prepravu expresných zásielok.

Medzinárodné

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREPRAVY ZÁSIELOK DHL EXPRESS (ďalej len “VOP pre Zásielky”)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Objednaním služieb DHL Vy ako „Odosielateľ“ súhlasíte vo svojom mene a v mene príjemcu Zásielky (ďalej len „Príjemca“), alebo v mene akejkoľvek inej osoby, ktorá má na odoslaní tejto Zásielky záujem, s tým, že na prepravu zásielky sa budú vzťahovať tieto VOP pre Zásielky.

„Zásielka“ predstavuje všetky dokumenty a balíky, ktoré sa prepravujú na základe jedného nákladného listu a ktoré môžu byť prepravované akýmkoľvek spôsobom zvoleným DHL, a to vrátane leteckej, cestnej alebo akejkoľvek inej prepravy. V pojme „Nákladný list“ je obsiahnutý akýkoľvek identifikátor Zásielky alebo dokument vytvorený automatizovanými systémami DHL alebo Prepravcu, ako napríklad štítok, čiarový kód, nákladný alebo prepravný list ako aj ich akákoľvek elektronická verzia. Každá Zásielka je prepravovaná na báze obmedzenej zodpovednosti v zmysle ustanovení týchto VOP pre Zásielky. Pokiaľ Odosielateľ vyžaduje vyššiu úroveň ochrany, možno za dodatočný príplatok dojednať poistenie. (Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.) „DHL“ znamená ktoréhokoľvek člena patriaceho do siete DHL Express.

1. Colné vybavenie

DHL môže na účely poskytnutia svojich služieb vykonať v mene Odosielateľa alebo Príjemcu ktorýkoľvek z nasledovných úkonov: (1) vyplniť akékoľvek dokumenty, zmeniť kódy tovarov alebo služieb a zaplatiť akékoľvek clá, dane alebo pokuty, ktorých zaplatenie sa môže vyžadovať podľa príslušných právnych predpisov (ďalej len „Colné poplatky“), (2) vystupovať ako prepravca Odosielateľa na účely colných a exportných kontrol a ako Príjemca výlučne na účely ustanovenia colného zástupcu zabezpečujúceho colné vybavenie a vstup tovaru a (3) presmerovať Zásielku zástupcovi Príjemcu zabezpečujúceho colné vybavenie a vstup tovaru alebo túto, na základe žiadosti akejkoľvek osoby, pri ktorej má DHL odôvodnene za to, že disponuje potrebným oprávnením, presmerovať na inú adresu.

2. Neakceptovateľné Zásielky

Zásielka sa považuje za neakceptovateľnú, ak:

 • nie je vo vzťahu k nej urobené colné vyhlásenie napriek tomu, že sa toto vyžaduje podľa príslušných colných predpisov,
 • obsahuje sfalšovaný tovar, zvieratá, drahé kovy, bankovky, drahokamy; zbrane, výbušniny a muníciu; telesné pozostatky, ilegálne predmety, ako napr. slonovinu a narkotiká,
 • je klasifikovaná ako nebezpečný materiál, nebezpečné veci, zakázané veci alebo veci, ktorých preprava je obmedzená zo strany IATA (Medzinárodného združenia leteckých dopravcov), ICAO (Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo), ADR (Európskou dohodou o cestnej preprave nebezpečných vecí) alebo inej príslušnej organizácie (ďalej len „Nebezpečný tovar“),
 • jej adresa je nesprávne alebo nedostatočne označená alebo jej obal je porušený alebo nevhodný na bezpečnú prepravu napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti pri nakladaní s ňou,
 • obsahuje akýkoľvek iný predmet, pri ktorom DHL má za to, že tento nemôže byť prepravený bezpečne alebo legálne.

Pozrite si DHL Express pravidlá prepravy

3. Doručenie Zásielky a nedoručiteľné Zásielky

Zásielky nemožno doručovať do poštových schránok alebo na poštové smerovacie číslo. Zásielky sa doručujú na adresu Príjemcu označenú Odosielateľom, nie však nevyhnutne osobne označenému Príjemcovi. Zásielky zasielané na adresu s centrálnym príjmom Zásielok sa doručujú do tohto centrálneho príjmu.

DHL môže Príjemcu informovať o očakávanom doručení alebo o zlyhaní doručenia. Príjemcovi sa môžu ponúknuť alternatívne spôsoby doručenia, ako napr. doručenie v iný deň, bez potreby podpisu, presmerovanie, vyzdvihnutie na DHL Servisnom mieste. Odosielateľ môže na žiadosť vylúčiť určité možnosti doručenia.

Pokiaľ sa Zásielka v zmysle článku 2 považuje za neakceptovateľnú alebo bola na colné účely podhodnotená, prípadne ak Príjemcu nie je možné s vyvinutím primeraného úsilia identifikovať alebo nájsť, alebo ak Príjemca odmietne zaplatiť Colné poplatky alebo iné poplatky v súvislosti so Zásielkou, DHL vynaloží primerané úsilie na vrátenie Zásielky Odosielateľovi na jeho náklady, pričom v prípade, ak toto nebude možné, môže byť táto Zásielka prepustená, môže sa s ňou voľne nakladať alebo sa môže predať, a to bez toho, aby Odosielateľovi alebo akejkoľvek inej osobe vznikli v tejto súvislosti nejaké záväzky, s tým, že takto získaný výťažok sa použije na pokrytie Colných poplatkov, poplatkov v súvislosti so Zásielkou a súvisiacich administratívnych nákladov a zvyšok výťažku z predaja sa vráti Odosielateľovi. DHL je oprávnená zničiť akúkoľvek Zásielku, ktorej vrátenie Odosielateľovi je podľa akéhokoľvek právneho poriadku zakázané, ako aj akúkoľvek Zásielku obsahujúcu Nebezpečný tovar.

4. Kontrola

DHL je bez upozornenia oprávnená z ochranných, bezpečnostných, colných alebo iných zákonných dôvodov otvoriť a skontrolovať Zásielku.

5. Poplatky v súvislosti so Zásielkou

Poplatky DHL v súvislosti so Zásielkou sa stanovujú na základe skutočnej alebo objemovej hmotnosti jednotlivej zásielky, podľa toho, ktorá z týchto je vyššia, pričom ktorýkoľvek kus môže byť zo strany DHL prevážený alebo premeraný za účelom potvrdenia tejto kalkulácie.

Odosielateľ alebo Príjemca, pokiaľ DHL koná v mene Príjemcu, sa zaväzuje zaplatiť alebo nahradiť DHL všetky poplatky v súvislosti so Zásielkou ako aj iné splatné náklady, prípadne Colné poplatky, ktoré boli vyrubené z titulu služieb poskytnutých zo strany DHL alebo ktoré DHL vznikli v mene Príjemcu. Zaplatenie Colných poplatkov sa môže vyžadovať pred doručením.

Pokiaľ DHL vo vzťahu k Colným orgánom používa svoje kreditné prostriedky, alebo v mene Príjemcu, ktorý nemá v DHL účet, poskytuje vo vzťahu k Colným poplatkom zálohové platby, je DHL za to oprávnená účtovať poplatok.

Zistite viac o príplatku Zriadení depozitu

6. Zodpovednosť DHL

6.1 Zodpovednosť DHL vo vzťahu k akejkoľvek Zásielke prepravovanej letecky (vrátane pomocnej cestnej prepravy a medzipristátí) je obmedzená v zmysle ustanovení Montrealského dohovoru alebo Varšavského dohovoru, resp. v prípade absencie takéhoto dohovoru, sumou, ktorá predstavuje nižšiu čiastku spomedzi týchto dvoch súm: (i) aktuálna trhová alebo deklarovaná hodnota, alebo (ii) 19 Zvláštnych práv čerpania na kilogram (približne 26,00 $US na kilogram). Tieto limity sa vzťahujú na všetky ostatné formy prepravy, s výnimkou Zásielok prepravovaných formou cestnej dopravy, v ktorom prípade sa uplatnia limity uvedené nižšie.

Pri cezhraničných Zásielkach prepravovaných formou cestnej dopravy je zodpovednosť DHL obmedzená, resp. má sa za to, že táto je v zmysle Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) obmedzená sumou, ktorá predstavuje nižšiu čiastku spomedzi týchto dvoch súm: (i) aktuálna trhová alebo deklarovaná hodnota, alebo (ii) 8,33 Zvláštnych práv čerpania na kilogram (približne 14,00 $US na kilogram). Tieto limity sa v prípade absencie akýchkoľvek kogentných alebo nižších limitov v rámci národného zákona o preprave vzťahujú aj na národnú cestnú dopravu.

Ak Odosielateľ považuje tieto limity za nedostatočné, je povinný urobiť osobitné vyhlásenie o hodnote zásielky a požadovať poistenie, tak ako je uvedené v článku 8, alebo si sám dojednať podmienky poistenia.

Zodpovednosť DHL je striktne obmedzená len na priamu stratu a poškodenie Zásielky a na limity podľa kilogramov uvedené v tomto článku 6. Všetky ostatné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane, nie však výlučne ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), bez ohľadu na to, či je táto strata alebo škoda osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, ak DHL o riziku takejto straty alebo škody upovedomená.

6.2 DHL vyvinie všetko primerané úsilie s cieľom doručenia Zásielky v rámci zvyčajného časového harmonogramu DHL, pričom avšak tento harmonogram nie je záväzný a netvorí súčasť zmluvy. DHL nie je zodpovedná za škody alebo straty spôsobené omeškaním, pričom vo vzťahu k niektorým Zásielkam je Odosielateľ oprávnený, na základe Všeobecných podmienok garancie vrátania peňazí.

Zistite viac o Garancii navrátenia peňazí

7. Nároky

Všetky nároky voči spoločnosti DHL sa musia uplatniť písomne v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia Zásielky zo strany DHL, v opačnom prípade spoločnosti DHL nevzniknú žiadne povinnosti. Nároky sú obmedzené tak, že vo vzťahu k jednej Zásielke možno uplatniť len jeden nárok, pričom jeho uspokojením dôjde k úplnému a konečnému urovnaniu všetkých strát alebo škôd vzniknutých v súvislosti s týmto nárokom.

8. Poistenie Zásielky

DHL môže uzatvoriť poistenie proti riziku straty alebo poškodenia Zásielky do výšky skutočnej hodnoty Zásielky, a to za predpokladu, že Odosielateľ dá spoločnosti DHL na to písomný pokyn a vyplní časť o poistení uvedenú na prednej strane nákladného listu alebo o to požiada prostredníctvom automatizovaných systémov DHL a zaplatí príslušné poistné. Poistenie Zásielok sa nevzťahuje na nepriame straty alebo škody, ani na straty alebo škody spôsobené omeškaním.

Zistite viac o Poistení

9. Okolnosti mimo sféry vplyvu DHL

DHL nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré DHL nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria najmä, ale nie výlučne elektrické alebo magnetické poškodenie alebo vymazanie elektronických alebo fotografických obrázkov, údajov alebo záznamov; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu Zásielky, a to aj v prípade, ak o nej DHL vedela; akékoľvek konanie alebo opomenutie konania zo strany osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom spoločnosti DHL – napr. Odosielateľa, Príjemcu, tretej osoby, predstaviteľa colného alebo iného štátneho orgánu; „Vyššia moc“ – napr. zemetrasenie, smršť, búrka, záplavy, hmla, vojna, havária lietadla, embargo, občianske nepokoje alebo štrajk.

10. Záruky a odškodnenie Odosielateľa

Odosielateľ sa zaväzuje odškodniť DHL a túto chrániť pred akoukoľvek stratou alebo škodou, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania zo strany Odosielateľa niektorej z nasledovných záruk alebo niektorého z nasledovných vyhlásení:

 • všetky informácie poskytnuté Odosielateľom alebo jeho zástupcami sú úplné a pravdivé,
 • Zásielka je spôsobilá na prepravu v zmysle článku 2 vyššie,
 • Zásielka bola chystaná na prepravu v bezpečných priestoroch spoľahlivými osobami a počas jej chystania na prepravu, uskladnenia alebo akejkoľvek prepravy do DHL bola chránená pred zásahmi neoprávnených osôb,
 • Odosielateľ dodržal všetky príslušné colné, dovozné a vývozné predpisy ako aj predpisy na úseku ochrany osobných údajov, embargá či ďalšie právne predpisy a nariadenia,
 • Odosielateľ získal všetky súhlasy vo vzťahu k osobným údajom poskytnutým DHL vrátane osobných údajov Príjemcu, ktoré sa môžu vyžadovať na účely prepravy, colného vybavenia a doručenia, ako je napr. e-mailová adresa a telefónne číslo.

11. Smerovanie Zásielky

Odosielateľ súhlasí s každým smerovaním Zásielky a prípadnými obchádzkami, a to vrátane možnosti prepravy Zásielky prostredníctvom medzizastávok.

12. Rozhodné právo

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne na základe týchto VOP pre Zásielky alebo s týmito akýmkoľvek spôsobom súvisí, sa spravuje právom krajiny pôvodu Zásielky a podlieha v prospech DHL nevýhradnej príslušnosti súdov určenej podľa tohto práva, pričom Odosielateľ sa neodvolateľne podriaďuje takto určenej príslušnosti, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva niečo iné.

13. Oddeliteľnosť

Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia nemá vplyv na ostatné časti týchto VOP pre Zásielky.

október 1, 2016

Na stiahnutie Obchodné podmienky

Garancia vrátenia peňazí

PODMIENKY A GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na základe žiadosti zákazníka a v súlade s nižšie opísanými obmedzeniami poskytne DHL kredit alebo refundáciu nákladov na poistné platené zákazníkom za zásielku DHL Express, ktorá je doručená neskôr než v uvedenom termíne, ktorý sa spoločnosť DHL zaviazala dodržať.

Garancia vrátenia peňazí poskytovaná spoločnosťou DHL (ďalej len „garancia”) je podmienená splnením nasledujúcich podmienok:

A. Táto garancia sa vzťahuje len na služby

DHL EXPRESS 9:00,
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT,
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC,
DHL EXPRESS 10:30,
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT,
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC,
DHL EXPRESS 12:00,
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT,
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC
(každá z nich je ďalej nazývaná len ako „služba“) a na zásielky, ktoré sú plne v súlade s obmedzeniami , ktoré sú uvedené nižsie v tomto dokumente.

B. Záruka sa vzťahuje na rozdiel medzi prémiovou službou a cenou, ktorú má zákazník za štandartnú službu s doručením do konca dňa (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, alebo DHL EXPRESS DOMESTIC v prípade vnútroštátnych zásielok), (ďalej len ”prémium”). Garancia sa nevzťahuje na žiadne ďalšie položky, vrátane pokút, daní a ďalších iných poplatkov a príplatkov (ako je palivový príplatok) a prepravné zo vrátenej zásielky.

C. V prípade zásielok pozostávajúcich z viacerých kusov sa záruka bude vzťahovať na každý jeden kus danej zásielky. Ak bude ktorýkoľvek kus zásielky doručený neskoro, refundácia alebo kredit budú poskytnuté za prepravné náklady vzťahujúce sa na celú zásielku.

D. Zákazník musí informovať spoločnosť DHL o oneskorenom doručení písomne alebo telefonicky do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania a poskytnúť DHL zákaznícke číslo účtu (ak existuje), číslo nákladného listu, dátum zásielky a úplné informácie o príjemcovi. Do 30 kalendárnych dní od takéhoto oznámenia zákazníka zaslaného DHL, spoločnosť DHL buď:

 • poskytne zákazníkovi kredit alebo refundáciu,
 • poskytne zákazníkovi vysvetlenie dôvodu, pre ktorý sa na zásielku Garancia nevzťahuje v zmysle príslušných obmedzení alebo vylúčení alebo
 • predloží zákazníkovi dôkaz o včasnom doručení

E. Zákazník nesmie umožniť inej strane, aby predkladala nároky v jeho mene, ani postúpiť nároky žiadnej inej strane. Uhradenie poplatkov za Prémium zo strany spoločnosti DHL predstavuje úplné splnenie povinností spoločnosti DHL súvisiace s akýmkoľvek omeškaním v zmysle záruky.

F. Garancia sa nebude vzťahovať na tie prípady, kedy bude oneskorené doručenie alebo nedoručenie spôsobené okolnosťami, nad ktorými nemá spoločnosť DHL žiadnu kontrolu tak, ako je to vymedzené v Podmienkach prepravy spoločnosti DHL a to vrátane colných prieťahov, nepresných alebo neúplných informácií o zásielke, pokynov týkajúcich sa doručenia alebo iných informácií (ako napríklad P.O. box v prípade adresy príjemcu, chýbajúce alebo nepresné telefónne číslo príjemcu) alebo žiadosti príjemcu o odklad, odklon od trasy zásielky, neštandardné služby odbavenia, nedostupnosť príjemcu alebo jeho odmietnutie prevziať zásielku alebo uhradiť clá a dane pri doručení, ak to bude požadované.

G. Spoločnosť DHL poskytuje tento druh garancie nad rámec Podmienok prepravy a podmienky tejto garancie je oprávnená jednostranne meniť. Táto garancia je v platnosti počas doby zverejnenia na webovej stránke.

H. Ak má zákazník zásielku, ktorá je extrémne citlivá čo sa týka času a ktorej strata alebo omeškanie môžu mať za následok náhradu za následnú škodu, zákazník musí kontaktovať svojho vlastného poistného agenta alebo sprostredkovateľa kvôli poisteniu pokrývajúcemu takéto riziká vzhľadom na to, že DHL takéto poistenie neposkytuje a ani ho nezariadi.

I. Garancia sa nevzťahuje na:

(i) zásielky spojené s klinickými skúškami, v prípade ktorých je použité balenie citlivé na teplo,

(ii) poplatky navyše za akékoľvek voliteľné služby predávané spoločne so zasielaním, napr. balenie alebo poistenie.

(iii) dočasné exporty a importy

(iv) zásielky s vysokou hodnotou obsahu, ktoré vyžadujú preclenie, alebo

(v) zásielky, ktoré obsahujú kus prekračujúci hmotnosť 70 kg alebo rozmer 120 cm alebo paletu a/alebo

(vi) zásielky obsahujú povolený nebezpečný tovar.

Obmedzenia služieb / Usmernenia

A. Služby sú k dispozícii len zo špecifikovaných miest a do destinácií so špecifikovanými poštovými smerovacími číslami (alebo do miest, v prípade ktorých nie sú k dispozícii žiadne poštové smerovacie čísla).

B. Služby nie sú k dispozícii v prípade neakceptovateľných zásielok, ktoré sú definované v Podmienkach prepravy spoločnosti DHL alebo zásielok, ktoré nespĺňajú akékoľvek iné obmedzenia týkajúce sa veľkosti, váhy, komodity alebo hodnoty definované spoločnosťou DHL.

C. Ak chcete zistiť, či je v prípade určitej zásielky k dispozícii niektorá zo služieb z daného miesta pôvodu do danej destinácie alebo či je možná kombinácia s určitou voliteľnou službou (ako napríklad doručenie v sobotu) navštívte prosím web stránku spoločnosti DHL alebo kontaktujte Zákaznícku službu DHL a uveďte nasledujúce informácie:

 • adresa miesta vyzdvihnutia,
 • komodita, ktorá je predmetom zásielky,
 • (ak je to aplikovateľné) jej hodnota pre colné účely,
 • čas a dátum, kedy bude zásielka pripravená na vyzdvihnutie,
 • presná destinácia vrátane poštového smerovacieho čísla,
 • váha zásielky,
 • rozmery zásielky,
 • počet kusov.

D. Odosielateľ musí špecifikovať požadovanú službu v nákladnom liste a predložiť zásielku DHL v čase dohodnutom so spoločnosťou DHL.


Platné od 1.Januára 2015

Pre viac informácií, prosím,
kontaktujte lokálne Oddelenie služieb zákazníkom DHL Expresskontaktujte lokálne Oddelenie služieb zákazníkom DHL Express. Na stiahnutie Obchodné podmienkyNa stiahnutie Obchodné podmienky

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.